top of page

Polityka Sklepu

Obsługa Klienta
Eva Gallery Torebki Handmade

Najważniejsze dla nas jest zadowolenie naszych Klientów. Dokładamy wszelkich starań by nasze produkty oraz ich dostawa spełniały Państwa oczekiwania. Dlatego cały proces objęty jest gwarancją. Zależy nam na Państwa opinii. Będziemy wdzięczni jeśli skierujecie ją Państwo bezpośrednio na nasz adres e-mail: eva@evagallery.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZWROTY

POLITYKA PRYWATNOŚCI EVA GALLERY

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem EVA GALLERY. („Regulamin”).

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca tj. Adam Opłotny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MCS Management Consulting Service Adam Opłotny z siedzibą w Budziskach 07-130, ul. Ireny Idzi 12, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); NIP: 1250958710; REGON: 367994536.

  2. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email eva@evagallery.com

 1. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Przetwarzanie danych osobowych Klientów dotyczy imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, adres dostawy, adresu do faktury, NIP, adresu IP komputera oraz innych danych koniecznych w celu wykonywania usług świadczonych zgodnie z Regulaminem. Charakter usług świadczonych przez Sprzedawcę uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.

  2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) realizacji Zamówień oraz umów sprzedaży, utworzenia Konta i realizacji innych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności świadczenia usługi Newslettera, w tym rozpatrywania składanych reklamacji i optymalizacji świadczeń Sprzedawcy, (c) działań promocyjnych i handlowych przez Sprzedawcę.

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wykonywanie usług oraz realizację umów i Zamówień przez Sprzedawcę. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawienie lub usunięcia.

  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 2.2. lit. (a), jest upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 2.2. lit. (b) i (c), jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jak również upoważnienie do przetwarzania, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę lub przez stronę trzecią, albo zgoda Klienta.

  5. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

  6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane: do momentu usunięcia Konta lub przez okres  5 lat od dnia złożenia ostatniego Zamówienia (w zależności od tego, która czynność nastąpi później), a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną np. w związku z biegiem terminu przedawnienia roszczeń.

  7. Sprzedawca nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.

 1. ODBIORCY DANYCH

  1. Sprzedawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Klienta. Wówczas odbiorcami danych Klienta, mogą być: dostawca hostingu dla Sklepu, firma obsługująca technicznie Sklep, firma dostarczająca systemy płatności online, system do zarządzania fakturami, biuro rachunkowe Sprzedawcy oraz przewoźnik.

  2. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

  3. Każdy podmiot, któremu Sprzedawca powierza do przetwarzania dane osobowe Klienta, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klienta w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Klienta, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Sprzedawcy.

  4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

 1. PRAWA PODMIOTU DANYCH

  1. Każdy Klient ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z  systemu należącego do Sprzedawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Sprzedawca, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawcę na temat Klienta, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Sprzedawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Sprzedawcę do organu nadzorczego.

 1. INNE DANE

  1. Sklep może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta  – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Sklepu i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Sklepu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

  1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Sprzedawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

  2. Do zalogowania się do Konta, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, praca ze Sklepem odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerami, w szczególności podczas dokonywania płatności, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL (Secure Socket Layer).

  3. Sprzedawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Sprzedawca wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klienta.

  4. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Sprzedawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 1. COOKIES

  1. W celu prawidłowego działania Sklepu, Sprzedawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta z Sklepu. Cookies zwykle zawierające adres Sklepu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

  2. Sprzedawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.

  3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

  4. Cookies Sprzedawcy są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania. Z kolei Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Sprzedawcę) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

  5. Klient może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu.

  6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

   • „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

   • pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

   • „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

   • „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

   • „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  8. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

  9. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2022 r.

Wszelkie informacje dotyczące prywatności, bezpieczeństwa transakcji oraz polityki zwrotów znajdziecie Państwo w Regulaminie Sklepu.

WSPÓŁPRACA ZE SKLEPAMI

Zapraszamy sklepy stacjonarne do współpracy!

Stworzymy dla Państwa indywidualne projekty toreb lub całe kolekcje.

METODY PŁATNOŚCI

Credit / Debit Cards
PAYPAL

Offline Payments

Payment Methods
REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EVA GALLERY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy Eva Gallery, działający pod adresem: evagallery.com, prowadzony przez Adam Opłotny, z siedzibą w Budziskach 1B, 07-130 Łochów, działający pod numerem NIP: 1250958710.

Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Eva Gallery, zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. Regulamin określa także sposób postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Klienta.

§ 2 DEFINICJE

 1. Konsument / Klient- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MCS Management Consulting Service Adam Opłotny, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1250958710, REGON 367994536

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym evagallery.com

 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 12. Produkt / Towar- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 14. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

 

§ 3 KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: eva@evagallery.com

 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 533 326 353

 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 90 1870 1045 2078 1070 2642 0001

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

 § 4 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się i akceptacja z niniejszym Regulaminem. Składając zamówienie Klient jednocześnie akceptuje jego treść.

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży poprzez Sklep należy wejść na stronę internetową evagallery.com, a następnie dokonać wyboru z Produktów dostępnych w Sklepie i za pomocą Formularza zamówienia złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość na podany przy zakupach adres e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz informacje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
5. Ceny produktów na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktów podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.

7. Aby korzystać z usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej, jak również adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Zapłaty za zamówione w Sklepie produkty Klient może dokonać w następujący sposób:


(a) Przedpłata na konto – płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje po dokonaniu zamówienia na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane.

2. Czas realizacji rozpoczyna się z momentem uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

§ 5. DOSTAWY 

1. Dostawa produktów przez Sprzedającego możliwa jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy produktów:
(a) Przesyłka kurierska
(b) Odbiór osobisty w uzgodnieniu ze Sprzedającym
(c) Paczkomaty Inpost

4. Termin dostawy produktów do Klienta wynosi do 4 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. Początek biegu terminu dostawy produktów do Klienta rozpoczyna się z momentem uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, licząc od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Ireny Idzi 12, 07-130 Budziska lub eva@evagallery.com

3. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4. Zwrot Towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy: ul. Ireny Idzi 12, 07-130 Budziska

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zwrotu poniesionej przez Klienta płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy

7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 7. GWARANCJA

1. Sklep Eva Gallery udziela 24-miesięcznej gwarancji na produkty na okres liczony od dnia wydania produktu Konsumentowi.
2. W ramach gwarancji Sklep zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sklep.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w produkcie. W szczególności gwarancja nie obejmuje:
(a) uszkodzeń mechanicznych nie stwierdzonych przy zakupie 
(b) uszkodzeń, które wystąpiły w wyniku nieprawidłowego użytkowania, przechowywania lub złej konserwacji produktu, a także uszkodzeń będących wynikiem wypadku
(c) naturalnego zużycia produktu (różnice w kolorze i strukturze)
(d) produktów sprzedanych w obniżonej cenie, oraz sprzedanych jako produkty niepełnowartościowe (uszkodzone)
4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 

§ 8. REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiedzialny jest względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi produktu wolnego od wad. 
3. Klient może zgłaszać reklamacje w szczególności w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eva@evagallery.com
4. W reklamacji Klient, w celu przyśpieszenia i ułatwienia jej procesu, może podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe, opis, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Wymogi te mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu.
5. W przypadku nabycia wadliwego produktu, Klient ma możliwość:
(a) Zażądać usunięcia wady
(b) Zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad
(c) Zażądać obniżenia ceny

6. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7. Jeżeli dla prawidłowego rozpoznania reklamacji Klienta niezbędne będą oględziny produktu, Sprzedawca poprosi Klienta o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy. Jeżeli jednak dostarczenie produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o możliwość odbioru produktu lub udostępnienie produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje lub przesłanie odpowiednich fotografii w formie elektronicznej.

8. Prośba o dostarczenie produktu, o której mowa w pkt. 7.7 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania wymiany produktu na wolny od wad lub usunięciu wady.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur. 
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_... ;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy...
http://www.uokik.gov.pl/wazne_... ;

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

bottom of page